top of page

WETTELIJKE WAARSCHUWING

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN  
INTELLECTUEEL EIGENDOM 
TOEGANGSVOORWAARDEN
PRIVACYBELEID

Deze webpagina is eigendom van ANALYTIC BUSINESS GROUP, SLU. met NIF nr. B53525002 en adres Calle Caldeón de la barca, 25; Entlo Dcha en geregistreerd in het handelsregister van ALICANTE met de volgende registratiegegevens: Volume 2389, Book 0, Folio 61, Section 8, Sheet A61931. Neem voor elke vraag of voorstel contact met ons op via e-mail: info@analyticasesores.com of per telefoon 965844838. Deze webpagina wordt beheerst door de regelgeving die exclusief van toepassing is in Spanje en de ruimte die de Europese Unie omvat, die eraan is onderworpen, beide onderdanen en buitenlanders die deze website gebruiken. Toegang tot onze website door de GEBRUIKER is gratis en is onderworpen aan voorafgaande lezing en volledige, uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding ervan. 


ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN  


Gebruiksvoorwaarden van kracht op het moment van toegang, die we u vragen aandachtig te lezen. De GEBRUIKER op het moment dat hij ons portaal, de inhoud of diensten ervan gebruikt, aanvaardt en onderwerpt zich uitdrukkelijk aan de algemene gebruiksvoorwaarden ervan. Als de gebruiker niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient hij af te zien van het gebruik van dit portaal en het gebruik ervan. We kunnen op elk moment de presentatie en configuratie van onze website wijzigen, diensten uitbreiden of verminderen, en zelfs verwijderen uit het netwerk, evenals de aangeboden diensten en inhoud, allemaal eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving.


A. INTELLECTUEEL EIGENDOM 


Alle inhoud, teksten, afbeeldingen, merken en broncodes zijn eigendom van ons of van derden aan wie hun exploitatierechten zijn verkregen, en worden beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten. De gebruiker heeft alleen recht op privégebruik ervan, zonder winstoogmerk, en heeft uitdrukkelijke toestemming nodig om enig recht van de eigenaar te wijzigen, reproduceren, exploiteren, verspreiden of uitoefenen.

 
B. TOEGANGSVOORWAARDEN 


Toegang tot onze website is gratis en vereist geen voorafgaand abonnement of registratie. Het verzenden van persoonlijke gegevens impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding door de GEBRUIKER van ons privacybeleid, met het inschakelen van de respectieve controle op het moment van het verzenden van hun gegevens. De gebruiker moet onze website te goeder trouw, de regels van de openbare orde en deze algemene gebruiksvoorwaarden bezoeken. Toegang tot onze website wordt uitgevoerd onder de uitsluitende en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker, die in elk geval zal instaan voor schade die aan derden of aan onszelf kan worden toegebracht. Rekening houdend met de onmogelijkheid van controle met betrekking tot de informatie, inhoud en diensten op andere webpagina's die toegankelijk zijn via de links die onze webpagina voor u beschikbaar stelt, informeren wij u dat wij zijn vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor schade van welke aard dan ook. soort die kan voortvloeien uit het gebruik van deze webpagina's, buiten ons bedrijf, door de gebruiker. 


C. PRIVACYBELEID 


Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn fundamentele waarden van ANALYTIC BUSINESS GROUP, SLU en daarom nemen wij de verplichting op ons om de privacy van de Gebruiker te allen tijde te waarborgen en geen onnodige informatie te verzamelen. Hieronder geven we u alle nodige informatie over ons privacybeleid met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we verzamelen, met uitleg: 
• Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. 
• Voor welke doeleinden we de gegevens verzamelen die we vragen. 
• Wat is de legitimiteit van uw behandeling. 
• Hoe lang we ze bewaren. 
• Aan welke ontvangers uw gegevens worden doorgegeven. 
• Wat zijn uw rechten.. 
1. VERANTWOORDELIJKE: zie gegevens in de rubriek 
2. DOELEINDEN, RECHTMATIGING EN BEHOUD van de verwerking van gegevens verzonden via: 
• Contact Formulier. o Doel: Een middel bieden waarmee u contact met ons kunt opnemen en uw verzoeken om informatie kunt beantwoorden, en u berichten kunt sturen over onze producten, diensten en activiteiten, ook via elektronische middelen (e-mail, sms, WhatsApp), alleen als u de overeenkomstige box die uitdrukkelijke toestemming verleent. o Legitimatie: De toestemming van de gebruiker bij het aanvragen van informatie via ons contactformulier en door het vakje aan te vinken voor acceptatie van het verzenden van informatie. o Behoud: zodra uw verzoek is opgelost via ons formulier of per e-mail is beantwoord, als u geen nieuwe behandeling heeft gegenereerd en als u hebt geaccepteerd om commerciële zendingen te ontvangen, totdat u om verwijdering verzoekt.
• E-mails versturen. o Doel: Uw verzoeken om informatie beantwoorden, uw verzoeken behandelen en uw vragen of twijfels beantwoorden. Als u uw Curriculum Vitae ontvangt, kunnen uw persoonlijke en curriculaire gegevens deel uitmaken van onze databases om deel te nemen aan onze huidige en toekomstige selectieprocessen. o Legitimatie: De toestemming van de gebruiker bij het aanvragen van informatie via het e-mailadres of het verzenden van hun gegevens en CV om deel te nemen aan onze selectieprocessen. o Behoud: zodra uw aanvraag per e-mail is beantwoord, als u geen nieuwe behandeling heeft gegenereerd. In het geval van het ontvangen van je cv kunnen je gegevens 1 jaar worden bewaard voor toekomstige selectietrajecten. - Verplichting om ons uw persoonsgegevens te verstrekken en de gevolgen als u dit niet doet. Voor het verstrekken van persoonsgegevens is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist, of, in voorkomend geval, voldoende rechtsbevoegdheid om een contract aan te gaan. De gevraagde persoonsgegevens zijn nodig om uw verzoeken te beheren, u als gebruiker te registreren en/of u de diensten te verlenen die u mogelijk contracteert, dus als u ze niet aan ons verstrekt, kunnen we u niet correct helpen of u voorzien van met de door u gevraagde service. In elk geval behouden we ons het recht voor om te beslissen of we uw persoonlijke gegevens en andere informatie al dan niet opnemen in onze databases. 
3. ONTVANGERS AAN WIE UW GEGEVENS WORDEN GEGEVEN

Uw gegevens (1) • zijn vertrouwelijk en worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is 
4. RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS. Iedereen kan zijn toestemming op elk moment intrekken nadat hij deze heeft verleend, zonder dat hij daarvoor een reden hoeft op te geven. In geen geval zal de intrekking van deze toestemming de uitvoering van het contract of de eerder tot stand gekomen relaties bepalen. Eveneens kunt u de volgende rechten uitoefenen: • Vragen om toegang tot uw persoonsgegevens of de rectificatie ervan wanneer deze onjuist zijn.
• Verzoek om verwijdering wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. 
• In bepaalde omstandigheden de beperking van uw behandeling aanvragen. 
• Verzoek om verzet tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. 
• Vraag de overdraagbaarheid van de gegevens aan in de gevallen voorzien in de regelgeving. 
• Andere rechten erkend in de toepasselijke regelgeving. Waar en hoe u uw Rechten kunt opvragen: Door middel van een brief gericht aan de verantwoordelijke persoon op zijn postadres of elektronisch adres (vermeld in de Juridische kennisgeving), met vermelding van de verwijzing "Persoonsgegevens", met vermelding van het recht dat u wilt uitoefenen en met betrekking tot welke persoonlijke gegevens, of ofwel voor de gegevensbeschermingsafgevaardigde: (3) In geval van onenigheid met het bedrijf met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u een claim indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (www.agpd.es ).
5. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 
Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, informeren wij u dat wij alle nodige technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de veiligheid van de verstrekte persoonsgegevens te waarborgen en de wijziging, het verlies en de ongeoorloofde behandeling of toegang ervan te voorkomen.
6. UW GEGEVENS BIJWERKEN 
Het is belangrijk dat u, zodat we uw persoonlijke gegevens up-to-date kunnen houden, ons op de hoogte stelt wanneer er enige verandering in is opgetreden, anders zijn wij niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid met betrekking tot persoonsgegevens die mogelijk aan derden worden verstrekt via de links op onze website. Dit privacybeleid kan worden gewijzigd om het aan te passen aan de wijzigingen die zich voordoen op onze website, evenals wetgevende of jurisprudentiële wijzigingen aan persoonlijke gegevens die verschijnen, om welke reden het vereist is om te lezen, elke keer dat u ons uw gegevens verstrekt via dit web. 


D. VERANTWOORDELIJKHEDEN 


Door deze webpagina aan de gebruiker ter beschikking te stellen, willen we een kwaliteitsdienst aanbieden, waarbij we de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het verstrekken ervan, evenals bij de gebruikte technologische middelen. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van virussen en andere elementen die op de een of andere manier het computersysteem van de gebruiker kunnen beschadigen. We kunnen niet garanderen dat de beschikbaarheid van de service continu en ononderbroken zal zijn. Het is de GEBRUIKER verboden om op ons portaal enige actie te ondernemen die een overmatige overbelasting van onze computersystemen veroorzaakt, evenals de introductie van virussen, of de installatie van robots, of software die de normale werking van onze website verandert, of kortom kan schade aan onze computersystemen veroorzaken.  De GEBRUIKER neemt alle verantwoordelijkheid op zich die voortvloeit uit het gebruik van onze website en erkent dat hij alle informatie over de gebruiksvoorwaarden van ons portaal heeft begrepen, voldoende om fouten daarin uit te sluiten, en daarom , accepteert deze volledig en uitdrukkelijk.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
bottom of page